Truy vấn cơ sở dữ liệu MongoDB bằng PHP

MongoDB hỗ trợ rất nhiều Driver cho các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Trong bài viết này, SmartJob trình bày về việc kết nối, truy vấn từ PHP.

Máy tính sử dụng: Windows 10, 64 bit, sử dụng bộ tích hợp XAMPP.
Cài đặt MongoDB sử dụng MEAN stack (bạn xem các bài viết trước đã hướng dẫn cách cài đặt).

Bước 1. Tải về tập tin mở rộng dll tại đường link:

Bước 2. Giải nén. Copy file
php_mongodb.dll  vào thư mục ext, ví dụ trên máy của tác giả là:
C:xamppphpext

Bước 3. Tìm file
php.ini , ví dụ, trên máy tác giả là:
C:xamppphpphp.ini .

Chèn vào cuối tập tin này:

Bước 4. Giả sử có thư mục:
C:xampphtdocsvymongophp
Sử dụng cmd:

mongo_php1

Gõ lệnh:

để tải thư viện bằng Composer về.

mongo_php2

Composer tự động tải về và thư mục có thêm 1 thư mục và 2 tập tin mới:
mongo_php3Tạo 3 tập tin info.php, add.php, find.php để kiểm tra các tính năng mà thư viện MongoDB PHP cung cấp:

Tập tin
info.php

Tập tin
add.php

Tập tin
find.php

Bước 5. Khởi chạy máy chủ PHP dựng sẵn

Bước 6. Truy cập

xem kết quả
mongo_php4để thấy rằng extension MongoDB đã được cài đặt thành công trong PHP.

Bước 7. Thêm dữ liệu bằng cách truy cập đường dẫn

Bước 8. Tìm kiếm dữ liệu, bằng cách truy cập đường dẫn

Để thực hiện nhiều thao tác đa dạng khác (đọc, ghi, sửa, xóa), bạn hãy xem thêm tài liệu như bên dưới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. http://php.net/manual/en/mongodb.installation.windows.php
2. http://mongodb.github.io/mongo-php-library/api/class-MongoDB.Collection.html
3. https://gist.github.com/gatesvp/977676

Tải mã nguồn từ server SmartJob: mongo-php
hoặc tải về/fork từ server Github: https://github.com/SmartJobVN/mongo-php

Đỗ Như Vý – developer tại SmartJob


Big Data,
MongoDB,
MongoDB PHP driver,
php,