Node.js – Bài 6: Object đối tượng toàn cục trong Node.js

Nếu các bạn mới đầu nên đọc từ bài 1 hướng dẫn cài đặt .Cũng như những ngôn ngữ lập trình khác , Node.js là một ngôn ngữ khá mới mẻ ở Việt nam đối với các bạn lập  trình viên.Trong Node.js cũng có đối tượng toàn cục được sử dụng ở tất cả các module mà chúng ta không cần include (thêm object -đối tượng này vào ) và sau đây là ví dụ :

__filename  node.js

Kết quả hiện ra thư mục file.js đó trên máy tính hoặc trên server:

gobal_nodejs

__dirname node.js

Kết quả hiển thị ra thư mục chứa file đó như hình sau:

gobal_nodejs2

setTimeout node.js

Hàm sẽ được gọi ra sau 2 s

clearTimeout node.js xóa bộ hẹn giờ trong hàm settime và không hiển thị ra được gì :

setInterval node.js Lặp lại gọi hàm su chu kỳ 2 s

setImmediate node.js 

Cấu trúc hàm sẽ là như sau:

Ví dụ phức tạp hơn khi đặt lồng các hàm:

Kết quả hiển thị ra :

gobal3nextTick node.js

Kết quả hiển thị ra các bạn để ý trình tự thực thi khi gọi hàm log():

gobal5

Kết quả hiển thị ra:

gobal6

Trên đây là 1 số hàm cơ bản nhất và bạn có thể tra cứu thêm nếu cần cho dự án của các bạn từ khóa Global Objects

Các bạn theo dõi đọc bài tiếp theo : Node.js – Bài 7: Node.js và Mongoose hướng dẫn kết nối tới mongodb

strongmindinstrongbody-expert tuyển dụng android

Xem thêm thông tin tuyển dụng Node.Js tại: Tuyển dụng lập trình viên Node.Js


node,
node.js,
NodeJS,