Giới thiệu JUnit

1.Khái niệm unit test

Unit test là một phương pháp kiểm thử phần mềm mà các đơn vị cá nhân của mã nguồn, bộ một hoặc chương trình máy tính nhiều module cùng với các dữ liệu liên quan đến kiểm soát, thủ tục sử dụng và quy trình vận hành, được kiểm tra để xác định xem họ có phù hợp để sử dụng

2. Giới thiệu về framework JUnit

  • JUnit là một framework để unit test cho các ngôn ngữ lập trình Java.
  • JUnit quan trọng trong sự phát triển của phát triển thử nghiệm điều khiển

3. Hello word JUnit Test trong Netbean 8.0

Step 1: Tạo 1 project java hoặc java web

step1_

Lớp ToanHoc.java là lớp xử lý nghiệp vụ.

Step 2: Tạo lớp test cho lớp ToanHoc : ToanHocTest.java

step2_

Step 3: import thư viện JUnit.jar cho Test Library:

step3_

 

Step 4: Viết unit test trong lớp: ToanHocTest.java

Ấn Alt+F6 để chạy chương trình test

Kết quả:

step4_

Xem thêm các blog hot: Câu hỏi phỏng vấn javaCâu hỏi phỏng vấn PHP


java,
junit,
testing,