Node.js – Bài 7: Node.js và Mongoose hướng dẫn kết nối tới mongodb

-Mongoose được hiểu đơn giản là một thư viện của node.js để kết nối tới cơ sở dữ liệu mongodb.Object Data Mapping – Mongoose (ODM) hiểu là kết nối hướng đối tượng và lúc đó Mongoose kết nối dữ liệu và truyền ra javascript ( ở đây là Node.js ) dưới dạng đối tượng cho chúng ta sử dụng.Như hướng dẫn kết nối tới mongodb ở bài trước : https://smartjob.vn/node-js-va-mongodb-huong-dan-ket-noi  nhưng dữ liệu truyền về node.js ( javascipt ) ở dạng array để sử dụng bài viết này tiếp theo để hướng dẫn chúng ta kết nối ở dạng Object .

-Trước đi tới phần thực hành các ví dụ bạn đọc nên đọc qua các bài trước từ và nên nhớ rằng trước đó chúng ta  phải khởi động  bật cơ sở dữ liệu Mongodb lên để thao tác với nó .Link hướng dẫn đã có trong bài : https://smartjob.vn/huong-dan-dung-robomongo-quan-ly-mongodb/

A.   Bật kết nối mongodb bằng Robomongo  tới db test màn hình hiển thị như sau:

mognose_robo

1.  Chúng ta tạo cấu trúc thư mục như sau : fodelr  node_mongose

mongose_node1

file :mongose_node.js

mongose_node2

2. Cài đặt Mongoose

Dùng Cmd trỏ tới thư mục  bạn tạo chứa file mongose_node.js ở đây là foder : node_mongose  và gõ lệnh sau

npm install mongoose

Sau khi cài đặt thành công thì hiển thị màn hình sau :

mongose_node3

>>>Tìm hiểu thêm kiến thức về lập trình tại:

 • Công nghệ JSF trong JavaEE
 • Các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất 2015
 • Truy vấn MongoDB bằng PHP

3. Nội dung file : mongose_node.js

Đây là bộ khung cơ bản cho các bạn hiểu về kết nối kiểu mongoose

Sau đây mình giải thích cơ bản về kiểu schemas và model là 2 khái niệm bắt buộc phải biết khi kết nối bằng Mongoose

-schemas : chúng ta hiểu đơn giản là là cấu trúc dữ liệu tương ứng với 1 coleection  so sánh với mysql thì hiểu như là thiết kế dữ liệu cho 1 bảng  ví dụ như trường  : Id kiểu dữ liệu là int  phía sau có ví dụ  để chúng ta hiểu rõ hơn

Các kiểu dữ liệu của schemas

 • String
 • Number
 • Date
 • Buffer
 • Boolean
 • Mixed
 • ObjectId
 • Array

-model: được sử dụng như khai báo các giá trị lưu trữ trong document

Kết quả tạo ra như sau:

mongoose_node7

Mọi người chú ý ở dòng 13 thì Smartjob là model khởi tạo sau đó Mongoose sẽ tự tạo thêm colection tương ứng với mongoose đo nhưng mà có tên là smartjobs  . Các bạn chú ý dùng lênh ctrl c để dừng tiến trình trong cửa sổ lệnh CMD

Liệt kê tất cả các document trong colections : smartjobs

Tìm  1 document

Tìm theo điều kiện :

Một số truy vấn:(các giá trị value có thể do bạn thay đổi)

gt : lớn hơn

Update:

Tải sorce code tại đây

Skype: nguyenanhdung90

strongmindinstrongbody-expert at Smartjob.vn


mognodb,
mongose,
node.js,