Những điểm mới của Java 8 (phần 3: Streams API – tiếp)

Streams API trong Java 8 là một bước tiến lớn của ngôn ngữ lập trình Java và liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau, nên chúng tôi cần kéo dài thêm chủ đề này. Nếu bạn là lập trình viên C# trên nền .NET framework vào năm 2008, có thể bạn từng háo hức tìm hiểu LINQ. Từ năm 2014 trở về sau, lập trình viên Java cũng được tận hưởng cảm giác tương tự với Java Streams API.

Tôi đã từng rất say mê C#, trong ký ức xưa cũ, tôi tìm tên những nhân viên có chứa từ “Văn” sử dụng cú pháp LINQ:

Giờ đây với Java 8 Streams API:

Sự linh hoạt, hữu dụng của Streams API thể hiện ở số lượng “pattern” rất đa dạng. “pattern” tạm hiểu là cách dùng, cách thức tổ hợp, phối hợp các phương thức để mang đến kết quả mong muốn. Phần nội dung này để trình bày thêm về các “pattern”.

Dòng suối (stream)

Dòng suối (stream)

Có nhiều cách để khởi tạo dòng nước (stream):

(Supplier là interface class mới xuất hiện từ Java 8. Xem javadoc: https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/function/Supplier.html).

 

Tìm các nhân viên có tên bắt đầu bằng chữ “H”:

Ghi chú: Khi sử dụng cú pháp

chúng ta đã sử dụng đến kỹ thuật Method references (tham chiếu phương thức, mới có từ Java 8), thể hiện qua ký hiệu 2 dấu 2 chấm :: Xem thêm tài liệu từ Oracle: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/methodreferences.html . Nếu không muốn dùng cú pháp “tham chiếu phương thức”, bạn có thể dùng cú pháp Lambda expression vẫn cho kết quả như cũ:

Stream characteristics – Lọc dòng nước theo điều kiện

Trong phần trước, chúng ta đã sử dụng ví dụ đếm số lượng các ký tự phân biệt:

Chúng ta đã “lọc dòng nước” theo điều kiện distinct() (phân biệt/khác biệt). Danh sách dài hơn các điều kiện lọc mà bạn có thể sử dụng trong Streams API là:

cũng chính là các field do class interface Spliterator cung cấp. Xem Javadocs: https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/Spliterator.html Mục “Field Summary”.

Đỗ Như Vý – developer tại SmartJob


c#,
java,
Java 8,
Lambda Expression,
Linq,
method references,
streams,
Streams API,