Các câu hỏi tuyển dụng php thuần (phần 3)

Những câu hỏi tuyển dụng mà các chuyên viên của Smartjob chia sẻ chính là câu hỏi thực tế diễn ra trong các cuộc phỏng vấn với những công ty tập đoàn trong và ngoài nước.Đây cũng  là chia sẻ giúp các bạn hệ thống được kiến thức tạo thuận lợi trong phỏng vấn cũng như củng cố kiến thức bản thân.Tiếp theo phần trước về câu hỏi PHP phổ biến ,phần 3 tiêp tục  chia sẻ tiếp và các bạn đón đọc phần tiếp theo về các câu hỏi liên quan tới mysql .

6.Nhà tuyển dụng:Để chuyển mảng thành chuỗi ta dùng hàm gì ? Để tách chuỗi thành mảng ta dùng hàm gì?Để gộp mảng ta dùng hàm gì ?Để tách mảng ta dùng hàm gì ?

Ứng viên:Hàm chuyển mảng thành chuỗi implode($noitiep, $mangcanchuyen); trong đó $mangcanchuyen là mảng truyền vào và $noitiep la ký tự nối tiếp các chuỗi  trong. Ví dụ:

 

Hàm biến đổi chuỗi thành mảng là :explode ( $noitiep, $string). Ví dụ:

 

Hàm gộp mảng: array_merge($mang1, $mang2); Ví dụ

 

Hàm tách mảng:array_slice($mang, vị trí tách, số lượng tách); Ví dụ:

 

7.Nhà tuyển dụng:Khai báo $$a có hợp lệ hay không và hiểu nó như thế nào?Cho  ví dụ ?

Khai  báo $$a là  hợp lệ nếu trong trường hợp chúng ta khai báo $a bằng một giá trị trước đó.Ở đây định danh của được gán bởi giá trị của biến .Dưới đây là ví dụ bạn được hiểu hơn:

 

Strongmindinstrongbody-Expert in Smartjob


câu hỏi tuyển dụng,
cau hoi tuyen dung php,
php,