hướng dẫn cài đặt node.js

  • admin
    Mar 04TH, 2016

    Node.js – Bài 1: Hướng dẫn cài đặt Node.js

    1.Nodejs là gì ?Kiến thức cơ bản hiểu về Nodejs. Tác giả :  Ryan Dahl từ năm 2009, và phát triển dưới sự bảo trợ của Joyent. Node.js là một nền tảng chạy trên phía server  viết trên javascript, javascipt chỉ là ngôn ngữ kịch bản nhưng node js đã là ngôn ngữ lập trình  ,có khả […]